Links bannerKARATE - KOBUJUTSU LINKS


Arizona Wado Karate and Martial Arts Center
Colorado Budokan
Hawaii Karate Museum
Karate Do Shito Kai Murayama USA
New Mexico Shotokan
Okinawa Karate & Kobudo
Okinawa Kodokan
Scottsdale Martial Arts Center
Okinawa Karate Do Goju Ryu Shobukan
Shureido USA
The Art and The Way

IAIJUTSU LINKS

Katsujin Budokai
Komei Juku International
Colorado Komei Juku
Hawaii Komei Juku
New Mexico Komei Kuku
Texas Komei Juku
Austin Texas Komei Juku
Bukikan
Tansukan


SELF-DEFENSE

No Nonsense Self-Defense

Martial Arts for Body, Mind, and Spirit

The Body trained and skillful
The mind stable and strong
The spirit resilient
neither impetuous nor hesitant
 

Shuri Castle

[SHOBUKAN HOME] [INSTRUCTOR PROFILE] [GOJU RYU KARATE] [EISHIN RYU IAIJUTSU] [OKINAWA KOBUJUTSU] [NAGINATAJUTSU] [GOSHINJUTSU] [GALLERY] [LINKS] [CONTACT]